Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Opublikowano 20 lipca 2012

W finałową fazę wchodzi przygotowanie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczącego warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W projekcie rozporządzenia znajdują się m.in wytyczne dotyczące instalacji światłowodowych w nowopowstających budynkach.

Oto one:

§ 192d. Instalację telekomunikacyjną budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania, stanowi w szczególności:
1)(…)
2) światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable
światłowodowe, wraz Z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami
telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej
W punkcie połączenia Z publiczną siecią telekomunikacyjną do wyjścia gniazda
światłowodowego zlokalizowanego W każdym lokalu użytkowym.  

§192e. Instalację telekomunikacyjną budynku mieszkalnego wielorodzinnego, stanowi w szczególności:
1) (…)
3) światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia Z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń kabli w każdej telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej.
(…)

5. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa W  §192d pkt 2 oraz §192e pkt 3:
1) od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną odpowiednio do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli, powinny być doprowadzone i zakończone co najmniej dwa jednomodowe włókna światłowodowe o następujących parametrach:

a) tłumienność dla długości fali w paśmie 1310nm – 1625nm nie większa niż 0,4dB/km,
b) tłumienność dla długości fali 1550nm nie większa niż 0,25dB/km,
c) tłumienność w paśmie 1383 +/- 3nm nie większa niż 0,4dB/km,
d) długość fali zerowej dyspersji chromatycznej nie mniejsza niż 1300nm i nie większa niż 1324nm,
e) współczynnik dyspersji chromatycznej D nie większy niż 0,092 ps/nm^2*km,
f) nominalna średnica pola modu (dla dł. fali=1310nm) od 8,6 do 9,5um przy tolerancji średnicy pola modu +/- 0,6 um,
g) długość fali odcięcia dla włókna w kablu nie większa niż 1260nm,
h) tłumienność 100 zwojów o średnicy 60mm dla długości fali 1625nm nie większa niż 0,1dB;

2) należy wykorzystywać złącza światłowodowe jednomodowe typu SC/APC;
3) tłumienie toru optycznego od punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli nie powinno przekraczać wartości 1,2dB przy długości fali 1310nm i 1550nm.

6.W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w §192e pkt 4, należy stosować:
1) (…)
2) kable światłowodowe spełniające wymogi określone w ust. 5, przy  czym dopuszcza się wykorzystanie pojedynczego włókna światłowodowego;
(…)
13. W dostępnych dla ludzi miejscach, w których znajdują się zakończenia włókien światłowodowych, powinno być, w widocznym miejscu, umieszczone odpowiednie oznakowanie ostrzegające przed niewidzialnym promieniowaniem optycznym;

Dużo miejsca poświęcono na uzasadnienie konieczności umieszczania instalacji światłowodowych w budynkach. Decyzja ta argumentowana jest przede wszystkim  dyrektywą Unii Europejskiej, która zakłada, że do 2020 roku wszyscy obywatele UE będą mieli dostęp do sieci o prędkości powyżej 30 Mbit/s, a co najmniej połowa gospodarstw domowych będzie miałą zapewnioną prędkość powyżej 100 Mbit/s. Projekt nie wskazuje konkretnej techniki światłowodowej mającej być użytej przy instalacji, zatem mogą być to zarówno sieci aktywne jak i pasywne.

Pełen aktualny projekt ustawy wraz z uzasadnieniem można znaleźć na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Komentarze zamknięte

Najnowszy film

Kurs – Instalacje światłowodowe część I

Kurs – Instalacje światłowodowe część II

Kurs – Instalacja światłowodowe część III

O nas

ZAOPATRUJEMY PROFESJONALISTÓW
Jesteśmy europejskim dystrybutorem CCTV, WLAN, TV-SAT. Oferujemy ponad 1400 towarów z pełnym wsparciem technicznym.

e-SklepREJESTRACJA
Prosimy o rejestrację celem uzyskania dostępu do cen hurtowych. Ceny hurtowe są oferowane dla firm instalatorskich i handlowych w branży TV SAT, WLAN, CCTV.